تریاک هفتاد درد را درمان می کند ولی خودش مرضی می آورد که درمان ندارد.  • قیمت دلار
  • نانو تک