If you are not big enough to lose, you are not big enough to win

اگر این قدر قوی نیستی که ببازی ..مسلما توانایی برتده شدن را نیز نخواهی داشت

 

 

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure

هیچ رازی در موفقیت وجود ندارد..موفقیت نتیجه آمادگی..تلاش سخت..و درس گرفتن از شکست هاست

 

 

The wisest person is not the one who has the fewest failures but the one who turns failures

to best account

همیشه زیرکترین آدم ها کسانی نیستند که کمترین میزان شکست را دارند بلکه کسانی هستند که از شکست ها بهترین درس را میکیرند

 

 

If you can't make a mistake, you can't make anything

اگرنمی تونی اشتباه کنی یعنی هیچ کاری نمی تونی بکنی

 

 

Most people give up just when they're about to achieve success. They quit on the one yard line. They give up at the last minute of the game, one foot from a winning touchdown

بیشتر آدم ها زمانی نا امید میشن که چیزی به موفقیتشون نمونده..در یک قدمی پیروزی دست از تلاش بر می دارند....آنها در دقیقه آخر تمامی امید خود را از دست میدهند..یک قدم مانده به خط پایان و پیروزی

 

 

 

If there exists no possibility of failure, then victory is meaningless

اگر احتمال شکست وجود نداشت ..پیروزی بی معنی بود

 

 

 

winner winner chicken dinner

ما بردیم و ما بردیم چلوکبابو ما خوردیم

 

 

 

Hard words break no bones

- به گفتن آتش دهن نمی سوزد

هیچ کس از گفتن حقیقت زیان نمی بیند

نه بسوزد دهن از گفتن سوزان آتش

چرچیل می گوید :

از خوردن حرف هیچ کس سوء هاضمه نمی گیرد

 

 

 

He teaches the devil

He knows one point more than the devil

این مثل در بیان مکاری و شیطنت افراد بکار میرود

او دست شیطان را از پشت بسته است

شیطان پیش او لنگ می اندازد

او به شیطان درس مکاری و حیله می دهد

 

 

 

 

There is remedy for all things but death

- هردرد را درمانی است و هر محنتی را پایانی ، الا مرگ .

- همه چیز چاره دارد ، جز مرگ

 

 

A bird is known by it's note , and man by his talk .

- بلبل را از آوازش و مرد را از گفتارش می شناسند

 

 

 

Now,now,now !

اومدی و نسازی

 

 

 

She must suffer in silence

باید سوخت و ساخت

 

 

Friendship stops where brrowing starts .

- وقتی که قرض کردن آغاز می شود دوستی متوقف میشود

 

 

Take care of the penny , and the pound will care of them self .

- قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

 

 

The jealous never (had) tranquility .

حسود هرگز نیاسود

 

 

 

There is no royal to learning .

برای کسب علم و دانش باید مسیر سختی را پیمود .

- تا دانه نیفکنی نروید

 

 

Laugh and the world laughs with you (weep and you weep alone ) .

- بخند تا دنیا به رویت بخندد

 

 

 

The end makes all equal

- این سخن کنایه از این است که بهنگام مرگ همه با هم برابر می شوند

 

 

 

Do as you would be done by

Treat others as you would like to be treated

- بر کس مپسند انچه ترا نیست پسند

 

 

S/he tried to pluck under her/his eyebrow, but blinded the eye

آمد زیر ابروشو برداره، چشمش را کور کرد

 

 

 

If s/he has seven blind daughters, s/he will marry them in an hour

اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده

 

 

 

Look at the strainer that tells the skimmer: You have three holes

آبکش و نگاه کن که به کفگیر میگه تو سه سوراخ داری

 

 

 

Don't borrow from a baby-boomer, if you borrow, don't spend it

از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن

 

 

 

A good beginning makes a good ending

یک شروع خوب، پایان خوبی در پی دارد

 

 

 

strike while the iron is hot

تا تنور داغه نونو بچسبون

 

 

kill two bird with one stone

با یه تیر دو نشون زدن

 

 

 

the life is between the old dogs

یعنی دود از کنده بلند میشه

 

 

 

 Knowledge is power .

دانایی توانایی نیست ، بینایی است

 

 

 

"A poor workman blames his tools."

ترجمه: «کارگر بیمهارت، ابزار کارش را مقصر میداند.»

متراف فارسی: «عروس نمیتوانست برقصد، میگفت زمین کج است

 

 

 

"A bird in the hand is worth two in the bush."

ترجمه«یک پرنده در دست، بهتر از دوتا روی درخت است.»

مترادف فارسی: «سرکه نقد به از حلوای نسیه

 

 

 

"A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once."

ترجمه: «ترسو هزاربار پیش از مرگ میمیرد. آدم نترس فقط یکبار مزه مرگ را میچشد.»

مترادف فارسی: «ترس برادر مرگ است

 

 

 

Actions speak louder than words."

ترجمه: «صدای عمل رساتر از حرف است.»

مترادف فارسی: «به عمل کار برآید به سخندانی نیست

 

 

Advice when most needed is least heeded."

ترجمه: «هرجا که پند و اندرز لازم آید، کمتر گوش شنوا است

 

 

 

"A fool and his money are easily parted."

ترجمه: «احمق و پولش به راحتی از هم جداشدنی هستند»

مشابه فارسی:"تا ابله در جهانه، مفلس در نمیماند"

 

 

 

"A friend in need is a friend indeed."

ترجمه: «به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته میشود.»

مترادف فارسی: «دوست آن باشد که گیرد دست دوست// در پریشانحالی و درماندگی»

 

 

 

"After a storm comes a calm."

ترجمه: «پس از طوفان، آرامش گسترده میگردد

 

 

 

"After dinner sit a while, after supper walk a mile."

ترجمه: «بعد از نهار کمی استراحت کنید، بعد از شام یک کیلومتر راه بروید

 

 

 

 

"A good man in an evil society seems the greatest villain of all."

ترجمه: «انسان نیک در جمع اشرار، شریرترین آنها به نظر میرسد

 

 

 

"A good surgeon has an eagle's eye, a lion's heart, and a lady's hand."

ترجمه: «یک جراح خوب دارای چشمی همانند عقاب، دلی مثل شیر و دستی زنانه است

 

 

 

"A guilty conscience needs no accuser."

ترجمه: «یک وجدان گناهکار به سرزنش دیگران محتاج نیست

 

 

 

"A jack of all trades is master of none."

ترجمه: «کسی که همه کار انجام میدهد استاد هیچ کاری نیست.»

مترادف فارسی: « همهکاره و هیچکاره

 

 

 

"A lie can be halfway around the world before the truth gets its boots on."

ترجمه: «حقیقت تا چکمههایش را بپوشد، دروغ نیمی از جهان را دور زده است.» منسوب به وینستون چرچیل

 

 

A little knowledge is a dangerous thing."

ترجمه: «دانش ناقص خطرناک است.»

مترادف فارسی: «نیمطبیب خطر جان، نیمفقیه خطر ایمان»

تمثیل: «دوکس دشمن ملک و دینند یکی پادشاه بی حلم و دیگری زاهد بی علم» سعدی

 

 

 

A miss by an inch is a miss by a mile.

ترجمه: «لغزش در عمل چه یک اینچ، چه یک مایل.»

مترادف فارسی: «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

 

 

 

"A penny saved is a penny earned." منسوب به فرانکلین

ترجمه: «هر پول سیاهی که پسانداز شود، سودی است که کسب شده است.»

مترادف: «قطره قطره است وانگهی دری

 

 

 

"A person is known by the company he keeps."

ترجمه: «شخص به اطرافیانش شناخته می شود»

مترادف فارسی: «تو اول بگو با کیان دوستی// پسآنگه بگویم که تو کیستی» سعدی

 

 

 

"A picture is worth a thousand words."

ترجمه: «تصویر از هزاران جمله گویاتر است»

مترادف فارسی: «زلیخا گفتن و یوسف شنیدن// شنیدن کی بود مانند دیدن

 

 

 

"A pot of milk is ruined by a drop of poison."

ترجمه: «یک بادیه پر از شیر به قطرهای زهر، فاسد میگردد»

مترادف فارسی: «یک بز گر همه گله را گر میکند

 

 

 

"A rolling stone gathers no moss."

ترجمه: «بر سنگ غلطان سبزه نروید

 

 

 

"A sound mind in a sound body."

ترجمه: «مغز سالم در بدن سالم»

 

 

 

 

"A stitch in time saves nine."

ترجمه: «یک ضربه بموقع، باعث صرفهجویی در نه ضربه دیگر است»

مترادف فارسی: «یک ضربه کاری از ضربات بعدی جلوگیری میکند

 

 

 

"All cats love fish but hate to get their paws wet."

ترجمه: «هر گربهای ماهی را دوست دارد اما از اینکه پنجولش خیس شود بیزار است

 

 

 

 

"All flowers are not in one garland."

ترجمه: «هیچ گلستانی تمام انواع گلها را ندارد»

مترادف فارسی: «گل بیعلت و بیعیب خداست» پروین اعتصامی

 

 

 

"All hat and no cattle"

ترجمه: همه کلاه است، پیشبند وجود ندارد»

مترادف فارسی: «همه من هستند، هیچکس نیممن نیست»

 

 

 

"All that glisters is not gold."

ترجمه: «هرچه میدرخشد طلا نیست»

مترادف فارسی: «هرچه میدرخشد طلا نیست»

مترادف فارسی: «هر گردی گردو نیست

 

 

 

"All things come to he who waits."

ترجمه: «هرکه صبر کند به همه چیز میرسد»

مترادف فارسی: «گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

 

 

 

"All work and no play makes Jack a dull boy."

ترجمه: «همش کار بدون سرگرمی، جک را به بچه ای خل تبدیل میکند

 

 

 

"An apple a day keeps the doctor away."

ترجمه: «یکعدد سیب در روز، دکتر را دور نگهمیدارد

 

 

"An eye for an eye and a tooth for a tooth."

ترجمه: «چشم برای چشم و دندان برای دندان» انجیل عهد عتیق

مترادف: «چشم در عوض چشم و دندان در عوض دندان

 

 

 

"Another man's poison is not necessarily yours."

ترجمه: «سم دیگران نباید الزامأ برای تو باشد

 

 

: "One man's medicine is another man's poison."

ترجمه: (داروی یکی، کشنده دیگری است

 

 

 

"An ounce of prevention is worth a pound of cure."

ترجمه: «یک اونس پیشگیری بهتر از یک پاوند مداوا است»

مترادف فارسی: «چرم را تا سگ نبرده باید حفظ کرد»

مترادف فارسی: «گوشت را نباید دم چنگ گربه گذاشت

 

 

"April showers bring May flowers."

ترجمه: «رگبار آوریل، باعث فراوانی گل در ماه مه است

 

 

"Ask and you shall receive."

ترجمه: «سؤال کن تا بیابی»

مترادف فارسی: «پرسان پرسان میروند هنوستان

 

 

 

 

"Ask me no questions, I'll tell you no lies."

ترجمه: «از من نپرس تا به تو دروغ نگویم

 

 

 

"Ask no questions and hear no lies."

ترجمه: «نپرس تا دروغ نشنوی

 

 

 

"As you make your bed, so you must lie in it."

ترجمه: «رختخوابت را که پهن کردی باید در آن هم بخوابی»

مترادف فارسی: «آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته»

مشابه فارسی: «خودکرده را تدبیر نیست»

مترادف فارسی: «خودم کردم که لعنت بر خودم باد.»

 

 

 

"As you sow, so shall you reap."

ترجمه: «چوکاشتی باید بدروی»

مترادف فارسی: «چو جو کاشتی، جو حاصل آید»

مترادف فارسی: «هرچه بکاری تو، همان بدروی»

 

 

 

"A watched kettle (pot) never boils."

ترجمه: «کتری که موظباش باشی هرگز نمیجوشد»

مشابه فارسی: «اگر خودم بالای سرش بودم پسر میزایید

 

 

"A woman needs a man like a fish needs a bicycle."

ترجمه: «یک زن به مرد همانقدر محتاج است که یک ماهی به دوچرخه» (طنز

 

 

"A word to the wise is enough" (or "sufficient.")

ترجمه: «کلمهای به دانا کفایت کند

 

 

 

: «Verbum sapienti saepet

مترادف فارسی: «در خانه اگر کس است یک حرف بس است

 

 

"A word spoken is past recalling."

ترجمه: «جمله ای که گفته شد قابل بازگشت نیست»

متراف فارسی: «تیری که رها شد به چله باز نگردد

 

 

 

"Barking dogs seldom bite."

ترجمه: «سگی که پارس میکند، به ندرت گاز میگیرد

 

 

 

"Be careful what you wish for, you might just get it."

ترجمه: «چیزی را که برای دیگران آرزو میکنی ممکن است نصیب خودت شود»

مترادف فارسی: هرچه برای خود می پسندی ، برای دیگران بپسند»

 

 

"Beauty is in the eye of the beholder."

ترجمه: «زیبایی در چشم بیننده است»

مترادف فارسی: «علف به دهن بزی شیرین است

 

 

 

"Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone."

ترجمه: «زیبایی سطحی است اما زشتی تا استخوان نفوذ میکند

 

 

 

"Beggars can't be choosers."

ترجمه: «گدا، انتخابکننده نیست»

 

 

 

"Better be alone than in bad company."

ترجمه: «تنهایی بهتر از بودن در جمع دوستان بد است

 

 

"Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt."

ترجمه: «اگر به نظر ابله آیی، بهتر از آن است که دهانت را باز کنی و بلاهتت ثابت شود

 

 

 

Better late than never."

ترجمه: «تأخیر داشتن بهتر از هرگز نرسیدن است»

مترادف فارسی: «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است»

 

 

 

"Better safe than sorry."

ترجمه: «ایمنی بهتر از تأسف است»

مترادف فارسی: «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی»

مترادف فارسی: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد// دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست» سعدی

 

 

"Better the devil you know than the devil you don't."

ترجمه: «ابلیس آشنا بهتر از ناآشنا است

 

 

 

"Birds of a feather flock together."

ترجمه: «پرندگان همجنس با هم پرواز میکنند»

مترادف فارسی: «کبوتر با کبوتر، باز با باز// کند همجنس با همجنس پرواز

 

 

 

 

"Bitter pills may have blessed effects."

ترجمه: «داروی تلخ شفابخشتر است

 

 

"Blood is thicker than water."

ترجمه: «خون از آب غلیظتر است»

مترادف فارسی: «اول خویش، سپس درویش

 

 

 

"Blood will out." (This has a parallel in Chaucer: Murder will out.)

ترجمه: «خون فوران خواهد کرد» بر اساس نقلقولی از شاسر: قتل برملا خواهد شد

 

 

"Boys will be boys." A Latin proverb

ترجمه: «پسربچه، میخواهد پسربچه باشد»

اصل لاتینی: «Sunt pueri pueri, pueri puerilia»

ترجمه: «پسربچه، پسربچه است و میخواهد بازیهای پسرانه کند

 

 

 

"Brain is better than brawn."

ترجمه: «عقل، بهتر از زور بازو است

 

 

 

 

"Bread is the staff of life."

ترجمه: «نان، قوت زندگی است

 

 

 

"Breakfast like a king, lunch like a prince, dine like a pauper."

ترجمه: «صبحانه مانند یک شاه، نهار مثل یک شاهزاده، شام مثل یک فقیر»

مترادف فارسی: «صبحانه را تنها، ناهار را با دوستان و شام را با دشمنت صرف کن

 

 

"Chance favors the prepared mind."

ترجمه: «بخت به یاری اندیشههای پیشرو وارد میدان میشود.» لویی پاستور

 

 

 

"Cross the stream where it is the shallowest."

ترجمه: «از کمعمقترین محل رودخانه گذر کن!»

مترادف فارسی: «بیگدار به آب نزن!»

 

 

 

"Cut your coat according to your cloth."

ترجمه: «جامه خود را به اندازه پارچهات بدوز!»

مترادف فارسی: «پا را به اندازه گلیم خود دراز کن

 

 

 

Don't burn your bridges behind you."پل های پشت سرت را خراب نکن

 

 

 

Eagles don’t catch flies.»شاهین حشره شکار نمیکنه

 

 

 

 

"Early bird gets the worm."

مترادف فارسی: «سحرخیز باش تا کامروا باشی»

 

 

 

Eat to live, don't live to eat."بخور تا زندگی کنی، زندگی نکن برای خوردن

 

 

 

Every day is a new beginning."هر روز یک شروع دوباره است.

 

 

 

Every man has a price."هر کسی یه قیمتی داره

 

 

 

"Home is where the heart is." هر جا که دل می رود، پای می رود

 

 

 

"I would sooner die than lie." مردن را به دروغ گفتن ترجیح میدهم

 

 

 

Like father like son."از همان پدر، همین پسر

 

 

 

Little by little and bit by bit."قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

 

 

 

Long absent, soon forgotten." از دل برود هر آن که از دیده برفت

 

 

 

Love is blind." عشق کور است

 

 

 

Out of sight, out of mind." از دل برود هر آن که از دیده برفت

 

 

 

The more better the best." هر چه بیشتر، بهتر

 

 

 

The sooner the better." هرجه زودتر، بهتر

 

 

 

Think before you speak." سخن را سنجیده بزن

 

 

 

Time is money." وقت طلاست

 

 

 

 

This too, shall pass." این نیز بگذرد

 

 

 

Tomorrow is another day." فردا هم روز خداست

 

 

 

Too many cooks spoil the broth." آشپز که دو تا شد، آش یا شور می شه یا بی نمک

 

 

 

We all make mistakes." انسان جایز الخطاست

 

 

 

Where one door shuts, another opens." خدا گر ز حکمت ببندد دری گشاید ز رحمت در دیگری

 

 

 

Where there's a will there's a way."خواستن توانستن است

 

 

 

 

 

 

 

   • قیمت دلار
  • نانو تک